Ovcar Banja

Ovcarsko-Kablarska klisura.

Example Frame
Ovcarsko-Kablarska klisura
Ovcarsko-Kablarska klisura
Ovc?rsko-k?bl?rsk? klisur? predst?vlj? jedinstvenu morfološku celinu. Ud?ljen? je 18 km od C?ck?. Usecen? je izmedu pl?ninskih m?siv? Ovc?r? i K?bl?r?. Dug?ck? je oko 20 km i odlikuje se strmim str?n?m? i uklještenim me?ndrim? Z?p?dne Mor?ve. Mor?v? je pregr?den? br?n?m? p? su formir?n? dv? vešt?ck? jezer?. N?jvec? dubin? klisure je 710 m. Klisur? je pod z?štitom drž?ve k?o predeo izuzetnih odlik? I k?tegorije. O klisuri se st?r? Turistick? org?niz?cij? C?ck?.

U klisuri se n?l?ze dve br?ne koje pr?ve vešt?ck? jezer? i z?ust?vlj?ju brz tok Z?p?dne Mor?ve. Izgr?dnjom br?ne „Ovc?r B?nj?“ 1951. godine je stvoreno m?nje vešt?cko jezero n? ul?sku u klisuru, ? 1954. godine je izgr?dnjom br?ne „Meduvršje“ visine 30 met?r? i dužine 190 met?r?, kod istoimenog sel?, n? izl?sku iz klisure stvoreno veliko vešt?cko jezero. Ono je potopilo veliki deo brz?k? u klisuri, ? pri velikom vodost?ju je duboko do 23 metr? i dužine do 11 kilomet?r?.

Klisur? predst?vlj? predeo izv?nredne pejz?žne r?znolikosti, lepote i ?tr?ktivnosti. Ovc?rsko-k?bl?rsk? klisur? je zn?c?jn? kulturno-istorijsk? celin? s? srednjovekovnim m?n?stirim?, podrucje r?znovrsne flore i f?une i osobeni spomenik geo-n?sled?, odnosno zn?c?j?n primer medudejstv? geoloških, geomorfoloških i hidroloških proces?.

U klisuri se n?l?zi pozn?t? Ovc?r B?nj? i kulturno zn?c?jni Ovc?rsko-k?bl?rski m?n?stiri po kojima ovaj kraj nosi narodno ime "Srpska Sveta Gora".

  Na desnoj strani Morave nalaze se:
 • M?n?stir V?vedenje, n? izl?sku iz klisure, (d?n?s p?rohijsk? crkv?)
 • M?n?stir V?znesenje, spr?m Jov?nj? n? drugoj str?ni reke, p?r stotin? met?r? ud?ljen.
 • M?n?stir Preobr?ženje.
 • M?n?stir Svet? Trojic?, n? brdu, n?spr?m Bl?goveštenj?.
 • M?n?stir Sretenje, ned?leko od Sv. Trojice, n? podnožju ispod s?mog vrh? Ovc?r?.

  Na levoj obali Morave nalaze se:
 • M?n?stir Bl?goveštenje, 2 kilometr? od Preobr?ženj?, izn?d Ovc?r B?nje.
 • M?n?stir Ilinje, n? brdu n?d Bl?goveštenjskim tunelom, s?d? metoh m?n?stir? Bl?goveštenj?.
 • M?n?stir Jov?nje,6 kilomet?r? uzvodno od V?vedenj?, nek?d? n?jv?žniji m?n?stir, „l?vr?“.
 • M?n?stir Nikolje,2 kilometr? uzvodno od Jov?nj?,n?stir, „l?vr?“.
 • M?n?stir Uspenje, crkvic? pronaden? kod ruševin? Jov?njske kule, metoh m?n?stir? Jov?nj?.
 • Crkv? posvecen? Svetom S?vi i crkv?-pecin? Kadenic?.
Vreme
Vesti
Kursna lista
Srednji kurs (25.10.2014.)
CHF 99.0205
EUR 119.5079
GBP 151.4868
USD 94.4279
RSD 1.0000
Detaljnija kursna lista...